ကိုမင္းကိုနိုင္ေမြးေန႔ဆုေတာင္း

၈၈ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ကိုမင္းကိုနိုင္၏
ယေန႔တြင္က်ေရာက္ေသာ
၄၉ နွစ္ေျမာက္ေမြးေန႔မွသည္
ေနာင္ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတိုင္ေအာင္
အမိနိုင္ငံ၏
အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာ အက်ိဳးကို
ဒီ့ထက္မက
ပိုမိုေဆာင္ရြက္နိုင္ပါေစ။

ကိုမင္းကိုနိုင္ ၊ ကိုကိုႀကီးနွင့္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား
မမီးမီး ၊ မနီလာသိန္းနွင့္ ေက်ာင္းသူေခါင္းေဆာင္မ်ား
နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုး
အျမန္ဆံုးလြတ္ေျမာက္ႀကပါေစ။

ကိုခိုင္
၁၈-၁၀-၂၀၁၁
၂၃း၂၃